Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för Bramming Plast-Industri A/S

1. Användning:

Följande villkor gäller för alla leveranser och beställningar från Bramming Plast-Industri A/S (”Producenten”), om inte annat avtalats skriftligen mellan Producenten och köpare eller annat uttryckligen framgår i material från Producenten. Eventuella särskilda villkor som anges i köparens beställning, accept eller dylikt, är således endast bindande för Producenten, så länge Producenten uttryckligen skriftligen har antagit sådana.

2. Offert:

Producentens offert är inte bindande och kan därför återkallas fram tills köparen har avgivit accept.

Producentens offert gäller för köparens godkännande senast [30] dagar från datum för offert, därefter förfaller offerten. Om köparens accept avviker från offerten, är Producenten inte bunden av sin tidigare offert.

3. Ritningar och beskrivningar:

Rättigheter till alla ritningar och tekniska handlingar rörande produkter eller tillverkning av sådana, som före eller efter ingått avtal överlåtes från Producenten till köparen, tillhör Producenten. Sådana ritningar och dokument får inte utan medgivande från Producenten användas för andra ändamål än köparens återförsäljning av produkter. Utan samtycke från Producenten får det nämnda materialet härutöver inte längre användas, kopieras, reproduceras, överföras eller på annat sätt delges tredje part.

4. Pris:

Alla priser är exkl. moms och exklusive transport, skatter och avgifter samt förpackning.

Alla priser är giltiga i ett år. Producenten har dock rätt att när som helst – och med verkan från den 1:a i den när som helst påföljande kalendermånaden – införa en råvaruavgift – eller höja en redan etablerad råvaruavgift – på grund av stigningar i de råvaror och hjälpmaterial, som ingår i Producentens leveranser.

5. Betalning:

Betalning skall ske i enlighet med betalningsvillkoren i Producentens offert. Vid betalning efter förfallodatum beräknas 2% i ränta från detta datum per börjad månad.

Försening, brister eller andra krav från köparen, ger inte köparen rätt att hålla inne med köpeskillingen eller kvittning, så köparen är skyldig att erlägga köpeskillingen som om felfri leverans hade skett i tid, och köparen hänvisas till att ansöka om återbetalning.

6. Kvantitet

Producenten är tillåtat en avvikelse på +/- 10% i forhållande till den bekräftade kvantiteten.

7. Egendomsrätt:

Levererade produkter förblir Producentens egendom tills betalning från köparen, inklusive eventuella kostnader för att indriva Producentens fordran, är till fullo betalda.

8. Leverans:

Om inte annat uttryckligen anges i Producentens offert eller orderbekräftelse, sker all försändelse på köparens bekostnad och risk, fritt fabrik Bramming, enligt INCOTERMS 2010.

9. Leveranstid:

Alla leveranstider angivna av Producenten är ungefärliga.

10. Förseningar:

Om Producenten inte har utfört leverans vid den av Producenten avgivna ungefärliga leveranstiden, har köparen rätt att bestämma en efter omständigheterna rimlig leveranstid, som dock som ett minimum skall ligga 5 arbetsdagar efter den ungefärliga leveranstiden. Så länge Producenten inte inom den av köparen således angivna leveranstiden – eller inom en med köparen avtalad fast leveranstid – utför leverans, och förseningen inte beror på de i 13 § angivna förhållanden, eller förhållanden som köparen är ansvarig för, får köparen genom skriftligt meddelande till Producenten häva avtalet när det gäller produkter, som inte kan användas som förutsatt, eftersom uppsägning av avtal om successiva leveranser endast kan ske för den del av leveransen som inte blev levererad som förväntat, såvida köparen inte tidigare berättigat har avsagt sig en del av leveransen. Producentens ansvar för försening begränsas ytterligare enligt 12 § och 13 §.

11. Brister, reklamation och ansvar:

Eventuella klagomål om att det levererade inte är avtalsenligt, eller är defekt, som köparen vid behörig kontroll borde ha konstaterat, kan inte tillämpas mot Producenten. I andra fall skall reklamation ske skriftligen, omedelbart efter mottagande av varorna, och senast inom 14 dagar. Detsamma gäller för Köparens eventuell köpare. När det gäller fel som köparen eller köparens köpare inte har, eller ens bör ha konstaterat, kan köparen göra sådana gällande mot säljaren upp till ett år efter att ha mottagit varan, förutsatt att köparen omedelbart gör en reklamation efter att ha funnit en brist eller gjorts uppmärksam om bristen av sin köpare. Annars förlorar köparen rätt till att uppmärksamma bristen för Producenten.

12. Begränsning av ersättningsansvar:

Om försenings- eller bristansvar kan hänföras till Producenten, är Producentens ersättningsansvar i samtliga fall ytterligare begränsat enligt det som föreskrivs nedan.

Producenten är inte ersättningsansvarig för köparens eller andras driftförlust, tidsförlust, vinstförlust, förlorad arbetsinkomst eller annan indirekt förlust. Producentens ersättningsansvar är för varje leverans maximerad till inköpspriset för produkten.

13. Ansvarsfrihet (force majeure):

Force majeure eller liknande omständigheter medför ansvarsfrihet så länge det förhindrar fullgörandet av avtalet eller gör det orimligt betungande, inklusive bland annat:
Arbetskonflikt och andra omständigheter som köparen och säljaren inte har kontroll över, såsom mobilisering, krig, eldsvåda, beslag, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på transporter, drivkraft och på råvaror och halvfabrikat som ingår i Producentens produkter, naturkatastrofer samt brister i eller förseningar av leveranser från underleverantörer på grund av något av det som nämns i denna paragraf eller liknande omständigheter.

Köparen har endast rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till Producenten, om uppfyllandet av avtalet försenas i mer än 6 månader av en av de ovan beskrivna händelserna.

14. Produktansvar:

Producenten har endast produktansvar i den utsträckning det orsakas av uppsåt eller vårdslöshet från dennes sida, eller som följd av tvingande lag. Köparen är, förutom i ovanstående fall, förpliktad att hålla Producenten skadeslös för produktansvar. Producenten är inte ersättningsansvarig för köparens eller andras driftförlust, tidsförlust, vinstförlust, förlorad arbetsinkomst eller annan indirekt förlust.

15. Tillämplig lag och tvister:

Alla tvister som uppstår mellan Producent och köpare, inklusive tvist om tolkningen av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor, eller tvister som uppstår i samband med Producentens offert/orderbekräftelse, eller i samband med vilken som helst leverans från Producenten till köparen, skall beslutas efter dansk lag och rätten i Esbjerg är överenskommet som enda domstol. Om den internationella lagstiftningen för köp av varor kan tillämpas, är man överens om att denna lag inte gäller, då den danska köpslagen istället skall tillämpas.